திங்கள், 14 பிப்ரவரி, 2011

தமிழில் சில கலைச்சொற்களைக் காண்போம்.


பொதுவாக ஆங்கில வழக்கு இன்றைய நாட்களில் அதிகம் வந்து விட்டது. நாம் கணினித்துறையில் மிகவும் அதிகமாக

ஆங்கிலத்தில் கலைச்சொற்களைப் பயன்படுத்தி வருகின்றோம். ஆங்கிலச் சொற்களையும்

அதற்கிணையான தமிழ்ச் சொற்களையும் இந்தக் கட்டுரையில் காணலாம்.

protocols - முறைமைகள்

communication - தொடர்பாடல்.

DNS (Domain Name System) - வட்டாரத் பெயரிடல் முறை (வ.பெ.மு)

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) - இயக்கநேர பொறி சீரமைவு முறைமை

boot - தொடக்கம்

bootp (boot protocol)- தொடக்க முறைமை.

restart(reboot)- மறுதொடக்கம்.

shutdown - பொறியணைப்பு, அணை

Operating system/ platform - இயங்குதளம்

logoff - வெளியேற்றம்

exit -‍ வெளியேறுதல்

login - நுழைவமைவு

network - வலையம்

ipaddress ‍- இணைய முகவரி/வலைய முறைமை முகவரி

mac address - ‍ ‍வலைய அட்டை அணுகல் கட்டுப்பாட்டு முகவரி

account ‍- கணக்கு

ddns(Dynamic Domain Name System) -‍ இயக்க நேர வட்டாரப் பெயரிடல் முறை (இ.வ.பெ.மு)

server -‍ சேவையாளர்/சேவையர்

client ‍- வாடிக்கையாளர்

BIOS -‍ அடிப்படை உள்ளீட்டு பொறியமைவு

motherboard ‍- தாய்ப்பலகை

samba server ‍- சாம்பா சேவையாளர்/ சம்பா சேவையர்.

kick start ‍- உதைத் தொடக்கம்/ உந்து தொடக்கம்

unattend installation ‍- குறுவட்டில்லா நிறுவல் முறை

remote installation ‍‍- தொலை நிறுவல் முறை

apache server/web serveer - ‍ வலைச் சேவையாளர்/ வலைச் சேவையர்

default- உள்ளிருப்பு

Linux - லினக்ஸ் டோர்வால்ட்ஸ் என்பவரால் கண்டறியப்பட்ட‌ இயங்குதளம்.

user administration - பயனர் ஆட்சிமை

user management - பயனர் மேலாண்மை

user friendly - பயனர் தோழமை

click - சொடுக்கி

mouse pointer - சுட்டி

keyboard - விசைப்பலகை, தட்டச்சுப் பலகை

ping - கூவல், இணைப்பொலி

packet - செய்தித்துளி

squid/proxy - போலிச் சேவையாளர்/ போலிச் சேவையர்

mail server - மின்னஞ்சல் சேவையர்

dovecot - மின்னஞ்சல் வாடிக்கையாளர்

rpm(redhat package management) - ரெட் ஹாட் நிறுவல் தொகுப்பு மேலாண்மை

package - தொகுப்பு

editor - தொகுப்பான்

configuration - சீரமைவு, அமைவு, பொறியமைவு

LDAP(lite weight direct access protocol) - எடைகுறைவு அணுகல் முறைமை

POP - அஞ்சல் முறைமை

POP3 - அஞ்சல் முறைமை3

concept - கருத்துரு, கருத்தமைவு

NAT (Network Address Translation) - வலைய முகவரி பெயர்ப்பு

iptables - இணைய முகவரி அட்டவணை

shortcut - சுருக்குவிசை, குறுக்குவிசை

virtual console/terminals - நிகழ்நிகர் பொறி

shell script - பொறி நிரல்

Python script - பைத்தான் நிரல்

Perl script - பெர்ல் நிரல்

project - திட்டம்

report - அறிக்கை

colour - வகை

YellowDog Updater Modifier - பழுப்புஞமலி மேம்பாடு

xerox - ஒளிப்படி

backup - காப்புப்படி

grep - தேடல் கட்டளை

command - கட்டளை

instruction - கட்டளை வரி

dictionary - அகரமுதலி

browser - உலாவி, மேய்வான்

VNC viewer/ remote desktop - தொலை அணுகல்

Remote login - தொலை நுழைவமைவு

ssh(secure shell) - பாதுகாப்பு பொறி நுழைவு

trust - நம்பிக்கைப் பொறிகள்

domain - வட்டாரம், பகுதி

interactivity - ஊடாட்டம்

arp (address resolution protocol) - முகவரி கூடுதல் முறைமை

virtual reality - நிகழ்நிகர் நிகழ்வு

move - நகர்வு, மாற்றம்

copy - படி, படியெடு

built-in - உள்ளிணைந்த, பொறியோடிணைந்த‌

machine-independent - தன்னாட்சி பெற்ற

windows - சாளரம்

statusbar - நிலைஉணர்த்திப் பட்டை

flexibility - நெகிழ்தன்மை, இலகுதன்மை,எளிமைத்தன்மை

unicode - சிருரூ, ஒருங்குறி

progressbar - தேர்ச்சிப் பட்டை

menubar - பட்டியல் பட்டை

toolbar - கருவிப் பட்டை

scanner - ஒளிவருடி

submenu - துணைப் பட்டை, துணைப்பட்டியல் பட்டை

mount - குன்றுதல், இணைத்தல்

format - சீரமைத்தல்

quota - வரம்பு

network pinging - தொலை இணைப்பொலி

limit - எல்லை

POST(Power On Self Test) - மின்னியக்கத் தன் தேர்வு, மின்தன்தேர்வு

LILO(Linux Loader) - லினக்ஸ் ஏற்றுவான்

GRUB(Grand Unified Boot Loader) - பெரிய தனித்துவ தொடக்க ஏற்றுவான்

Abbrevation - சொற்சுருக்கம்

acronym - குறுஞ்சொல்

hover-craft - நிலநீர் உந்து

shift key - மாற்றுவிசை

ctrl key - கட்டுப்பாட்டு விசை

alt key - வேறு விசை

function key - முறை விசை

duplicate - இரண்டாம் போலி

triplicate - மூன்றாம் போலி

script - குறுநிரல்

widget, gadgets - குறுநிரல் தொகுப்பு

pen scanner - நூவல் வருடி

menu-driven programming - பட்டை ஓட்ட நிரலமைவு, பட்டை இயக்க நிரலமைவு

device drivers - கருவி செயலி, கருவி இயக்கி

console - காண்பிப்பான்

redundancy -போலி, போலிருத்தல்