செவ்வாய், 3 டிசம்பர், 2013

நிலைமை

கற்ற தமிழ் மங்காதிருக்க‌
உளச்சோர்வும் ஒவ்வாமையும் ஒழிந்து போக‌
கண்ணெரிச்சல் காணாமல் போக‌
நிரல் குழப்பம் நீங்கிப்போக‌
பொங்குதமிழ் கொண்டு புனைந்தான் புதுக்கவிதை
இணையத்தில் காலங்கழிக்கும்
இக்கால மென்பொறிஞன்.
---
அருஞ்சொற்பொருளுக்கும் (Glossary) ஆங்கிலம் தேவைப்படுகிறது. தமிழ்த்தாய் மன்னிப்பாளாக.
---
உளச்சோர்வு - Depression
ஒவ்வாமை - Allergy
நிரல்         - Program
இணையம்         - Internet
மென்பொறிஞன் - Software Engineer

கவிதை சொல்லும் பெருநெறி::
தமிழ் கவிதைகள் படிப்பதால் தென்றல் வீசுஞ்சோலையில் வாசஞ்செய்வது போலிருக்கும். ஆதலால் உளச்சோர்வு, ஒவ்வாமை, பெருங்குழப்பம், கண்ணெரிச்சல் போன்றவைகள் நீங்கி புத்துணர்வு பெறுதல் திண்ணம்.

எங்கே மனதில் பயமின்றி... - இரவீந்தரநாத் தாகூர் கவிதை தமிழில்


Please install TSC_Avarangal font for viewing this post
±í§¸ Áɾ¢ø ÀÂÁ¢ýÈ¢ ¾¨Ä¾¡ý ¯Â÷óÐ ¿¢ü¸¢È§¾¡,
«ó¾ ;ó¾¢Ã Å¢ñ½¸ò¾¢ø ±ý ¾¡ö ±ý ¿¡Î ŢƢò¦¾Ø¸.

±í§¸ «È¢× ;ó¾¢Ãò¾¡ø ¯Ä¸¢ý ¯ÕÅõ º¢¨¾Â¡§¾¡,
«ó¾ ;ó¾¢Ã Å¢ñ½¸ò¾¢ø ±ý ¾¡ö ±ý ¿¡Î ŢƢò¦¾Ø¸.

±í§¸ «È¢× ;ó¾¢Ãò¾¡ø ¯ñ¨Á Å¡÷ò¨¾¸û ¦ÅÇ¢ÅÕ§Á¡,
«ó¾ ;ó¾¢Ã Å¢ñ½¸ò¾¢ø ±ý ¾¡ö ±ý ¿¡Î ŢƢò¦¾Ø¸.

±í§¸ ¯¨ÆôÀ¢ý ¸É¢¸Ç¢É¡ø ´ýÈ¡öì ¨¸¸û þ¨½ó¾¢Î§Á¡,
«ó¾ ;ó¾¢Ã Å¢ñ½¸ò¾¢ø ±ý ¾¡ö ±ý ¿¡Î ŢƢò¦¾Ø¸.

±í§¸ ¦¾Ç¢Å¡É Å¡÷ò¨¾¸Ç¡ø §º¡õÀø ¦ºòÐ ´Æ¢¸¢È§¾¡,
«ó¾ ;ó¾¢Ã Å¢ñ½¸ò¾¢ø ±ý ¾¡ö ±ý ¿¡Î ŢƢò¦¾Ø¸.

±í§¸ ¦Àâ ¾ý¨Á¢ɡø ¯ûÇõ §¿÷ ÅÆ¢ ¿¼ì¸¢È§¾¡,
«ó¾ ;ó¾¢Ã Å¢ñ½¸ò¾¢ø ±ý ¾¡ö ±ý ¿¡Î ŢƢò¦¾Ø¸.

கவிச்சோலை

      ஒழிப்போம்  சிறார் தொழிலை
     இராமன் சென்றான்
     பதினான்கு ஆண்டுகள் கானகம்.
     பதினான்கு அகவை நிரம்பவில்லை - குழந்தைக்கு
     இப்பொழுதே கானகம்.
     அவனிக்கு வந்தது - பெரும்
     பணி செய்யவே
     உண்மைதான்.
     பள்ளிசெல்லும் வயதில்  - செய்யும்
     பணி பணியல்ல
     பெரும் பிணி.

     குடும்பத்தில் பெரியோர் சரிவர இருப்பின் - இல்லை
     குழந்தைத் தொழிலாளர்.
     குழந்தைத் தொழிலாளரை வேரறுப்போம்.
     குவலயம் காப்போம்.

     வருவாய் குறைந்தாலும் பரவாயில்லை - களைவோம்
     விரைவாய்ச்  சிறார் தொழில்.
     அவனி முழுக்க
     சிறார் தொழில் அழிக்க  - இன்றே
     சர்வாதிகாரியாவோம்..

      இனிப்பு
     கல்லூரித் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற என் காதலி
     இனிப்பு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அத்தான்
     என்று காட்டினாள் தன் இதழ்களை.
     தேடல்
     அமாவாசையன்று
     அம்புலியைத் தேடியது
     அளப்பரிய இயற்கை.
      தனிமை
     ஆளித்தனிமையில்
     இன்பத்தேன்.
     கவிதைகள்.
      மெய் தீண்டல்
     முகச்சமவெளியில் புற்கள்
     என்னவன் சவரம் செய்து ஒரு வாரமாகி விட்டது.
     முரண்பாடு
     நெருப்பின்றி
     புகைந்தது.
     மூடுபனி.