திங்கள், 14 பிப்ரவரி, 2011

தமிழில் சில கலைச்சொற்களைக் காண்போம்.


பொதுவாக ஆங்கில வழக்கு இன்றைய நாட்களில் அதிகம் வந்து விட்டது. நாம் கணினித்துறையில் மிகவும் அதிகமாக

ஆங்கிலத்தில் கலைச்சொற்களைப் பயன்படுத்தி வருகின்றோம். ஆங்கிலச் சொற்களையும்

அதற்கிணையான தமிழ்ச் சொற்களையும் இந்தக் கட்டுரையில் காணலாம்.

protocols - முறைமைகள்

communication - தொடர்பாடல்.

DNS (Domain Name System) - வட்டாரத் பெயரிடல் முறை (வ.பெ.மு)

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) - இயக்கநேர பொறி சீரமைவு முறைமை

boot - தொடக்கம்

bootp (boot protocol)- தொடக்க முறைமை.

restart(reboot)- மறுதொடக்கம்.

shutdown - பொறியணைப்பு, அணை

Operating system/ platform - இயங்குதளம்

logoff - வெளியேற்றம்

exit -‍ வெளியேறுதல்

login - நுழைவமைவு

network - வலையம்

ipaddress ‍- இணைய முகவரி/வலைய முறைமை முகவரி

mac address - ‍ ‍வலைய அட்டை அணுகல் கட்டுப்பாட்டு முகவரி

account ‍- கணக்கு

ddns(Dynamic Domain Name System) -‍ இயக்க நேர வட்டாரப் பெயரிடல் முறை (இ.வ.பெ.மு)

server -‍ சேவையாளர்/சேவையர்

client ‍- வாடிக்கையாளர்

BIOS -‍ அடிப்படை உள்ளீட்டு பொறியமைவு

motherboard ‍- தாய்ப்பலகை

samba server ‍- சாம்பா சேவையாளர்/ சம்பா சேவையர்.

kick start ‍- உதைத் தொடக்கம்/ உந்து தொடக்கம்

unattend installation ‍- குறுவட்டில்லா நிறுவல் முறை

remote installation ‍‍- தொலை நிறுவல் முறை

apache server/web serveer - ‍ வலைச் சேவையாளர்/ வலைச் சேவையர்

default- உள்ளிருப்பு

Linux - லினக்ஸ் டோர்வால்ட்ஸ் என்பவரால் கண்டறியப்பட்ட‌ இயங்குதளம்.

user administration - பயனர் ஆட்சிமை

user management - பயனர் மேலாண்மை

user friendly - பயனர் தோழமை

click - சொடுக்கி

mouse pointer - சுட்டி

keyboard - விசைப்பலகை, தட்டச்சுப் பலகை

ping - கூவல், இணைப்பொலி

packet - செய்தித்துளி

squid/proxy - போலிச் சேவையாளர்/ போலிச் சேவையர்

mail server - மின்னஞ்சல் சேவையர்

dovecot - மின்னஞ்சல் வாடிக்கையாளர்

rpm(redhat package management) - ரெட் ஹாட் நிறுவல் தொகுப்பு மேலாண்மை

package - தொகுப்பு

editor - தொகுப்பான்

configuration - சீரமைவு, அமைவு, பொறியமைவு

LDAP(lite weight direct access protocol) - எடைகுறைவு அணுகல் முறைமை

POP - அஞ்சல் முறைமை

POP3 - அஞ்சல் முறைமை3

concept - கருத்துரு, கருத்தமைவு

NAT (Network Address Translation) - வலைய முகவரி பெயர்ப்பு

iptables - இணைய முகவரி அட்டவணை

shortcut - சுருக்குவிசை, குறுக்குவிசை

virtual console/terminals - நிகழ்நிகர் பொறி

shell script - பொறி நிரல்

Python script - பைத்தான் நிரல்

Perl script - பெர்ல் நிரல்

project - திட்டம்

report - அறிக்கை

colour - வகை

YellowDog Updater Modifier - பழுப்புஞமலி மேம்பாடு

xerox - ஒளிப்படி

backup - காப்புப்படி

grep - தேடல் கட்டளை

command - கட்டளை

instruction - கட்டளை வரி

dictionary - அகரமுதலி

browser - உலாவி, மேய்வான்

VNC viewer/ remote desktop - தொலை அணுகல்

Remote login - தொலை நுழைவமைவு

ssh(secure shell) - பாதுகாப்பு பொறி நுழைவு

trust - நம்பிக்கைப் பொறிகள்

domain - வட்டாரம், பகுதி

interactivity - ஊடாட்டம்

arp (address resolution protocol) - முகவரி கூடுதல் முறைமை

virtual reality - நிகழ்நிகர் நிகழ்வு

move - நகர்வு, மாற்றம்

copy - படி, படியெடு

built-in - உள்ளிணைந்த, பொறியோடிணைந்த‌

machine-independent - தன்னாட்சி பெற்ற

windows - சாளரம்

statusbar - நிலைஉணர்த்திப் பட்டை

flexibility - நெகிழ்தன்மை, இலகுதன்மை,எளிமைத்தன்மை

unicode - சிருரூ, ஒருங்குறி

progressbar - தேர்ச்சிப் பட்டை

menubar - பட்டியல் பட்டை

toolbar - கருவிப் பட்டை

scanner - ஒளிவருடி

submenu - துணைப் பட்டை, துணைப்பட்டியல் பட்டை

mount - குன்றுதல், இணைத்தல்

format - சீரமைத்தல்

quota - வரம்பு

network pinging - தொலை இணைப்பொலி

limit - எல்லை

POST(Power On Self Test) - மின்னியக்கத் தன் தேர்வு, மின்தன்தேர்வு

LILO(Linux Loader) - லினக்ஸ் ஏற்றுவான்

GRUB(Grand Unified Boot Loader) - பெரிய தனித்துவ தொடக்க ஏற்றுவான்

Abbrevation - சொற்சுருக்கம்

acronym - குறுஞ்சொல்

hover-craft - நிலநீர் உந்து

shift key - மாற்றுவிசை

ctrl key - கட்டுப்பாட்டு விசை

alt key - வேறு விசை

function key - முறை விசை

duplicate - இரண்டாம் போலி

triplicate - மூன்றாம் போலி

script - குறுநிரல்

widget, gadgets - குறுநிரல் தொகுப்பு

pen scanner - நூவல் வருடி

menu-driven programming - பட்டை ஓட்ட நிரலமைவு, பட்டை இயக்க நிரலமைவு

device drivers - கருவி செயலி, கருவி இயக்கி

console - காண்பிப்பான்

redundancy -போலி, போலிருத்தல்

4 Comments:

சமுத்ரா said...

நன்றி..

வே.நடனசபாபதி said...

நல்ல, அவசியமான பதிவு. கணினித்துறையில் பயன்படுத்தி வரும் ஆங்கிலச் சொற்களையும்
அதற்கிணையான தமிழ்ச் சொற்களையும் கொடுத்தமைக்கு நன்றிகள் பல.
தாங்கள் கொடுத்துள்ள சில ஆங்கில சொற்களுக்கு கீழ் கண்டதமிழ் சொற்களையும் உபயோக்கிலாம் என எண்ணுகிறேன்.

Dictionary - அகராதி
Alt key - மாற்று விசை
Duplicate - இரண்டாம் படி
Triplicate - மூன்றாம் படி

வே.நடனசபாபதி said...

நல்ல, அவசியமான பதிவு. கணினித்துறையில் பயன்படுத்தி வரும் ஆங்கிலச் சொற்களையும்
அதற்கிணையான தமிழ்ச் சொற்களையும் கொடுத்தமைக்கு நன்றிகள் பல.

தாங்கள் கொடுத்துள்ள சில ஆங்கில சொற்களுக்கு கீழ் கண்டதமிழ் சொற்களையும் உபயோக்கிலாம் என எண்ணுகிறேன்.

Dictionary - அகராதி
Alt key - மாற்று விசை
Duplicate - இரண்டாம் படி
Triplicate - மூன்றாம் படி

P N A Prasanna said...

அகராதி என்பது அகரம்+ஆதி ஆகும். இதில் ஆதி என்பது வடமொழி. முதலி என்பது தமிழ். ஆகவே அகரமுதலி என்று அழைப்பதே தகும்.