வெள்ளி, 6 அக்டோபர், 2017

ஆளத் துடிக்கும் அடிமை ஞமலி - சீற்றப்பா - 8.

பின்புறத்திலிருந்து தேனும் அவ்வப்போது நெய்யும் மட்டுமே வடியும் ஆங்கிலேய அடிமை அரச ஞமலி, உலக ஞமலிதான் தமிழ்நாட்டின் அடுத்த முதல்வர்.
அரசினைக் கலைபோல் அழகுறச் செய்வோர்
முன்னிலை குழப்பும் முகத்தான் நடிப்புக்
கலையில் அரசினைப் கெட்டதாய்ப் புகுத்தி
ஆளத் துடிக்கும் அடிமை ஞமலியே.
- சீற்றப்பா - 8.

சனி, 2 செப்டம்பர், 2017

பேய்களை ஓட்ட வழியில்லையேல் பிணந்தின்ன கற்பீர் தமிழ் உலகோரே! - சீற்றப்பா - 7

மாணவி அனிதா தற்கொலைக்குக் கையறு நிலைக் கண்ணீர் அஞ்சலி


பேய்களை ஓட்ட வழியில்லையேல் பிணந்தின்ன கற்பீர் தமிழ் உலகோரே!

பண்பைத் தொலைத்துப் பணத்தைப் புசித்து
குடிகள் கொன்று குருதி குடித்து
மக்களின் முகத்தில் மலத்தைக் கழிந்து
பிணத்தினைத் தின்னப் பழக்கும் அரசே.
- சீற்றப்பா - 7

புதன், 23 ஆகஸ்ட், 2017

நுட்பவியல் கலைச் சொற்கள்

மலேசியாவில் நடைபெற்ற தனித் தமிழியக்க மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்ட நுட்பவியல் கலைச் சொற்கள் :

1. WhatsApp      -       புலனம்
2. youtube          -       வலையொளி
3. Instagram       -       படவரி
4. WeChat          -        அளாவி
5.Messanger     -        பற்றியம்
6.Twtter              -         கீச்சகம்
7.Telegram        -         தொலைவரி
8. skype             -          காயலை
9.Bluetooth       -          ஊடலை
10.WiFi             -          அருகலை 
11.Hotspot        -          பகிரலை
12.Broadband  -         ஆலலை
13.Online           -         இயங்கலை
14.Offline            -        முடக்கலை
15.Thumbdrive   -        விரலி
16.Hard disk       -        வன்தட்டு
17.GPS                -        தடங்காட்டி
18.cctv                 -        மறைகாணி
19.OCR              -         எழுத்துணரி
20 LED              -         ஒளிர்விமுனை 
21.3D                  -        முத்திரட்சி
22.2D                 -         இருதிரட்சி
23.Projector       -        ஒளிவீச்சி
24.printer          -        அச்சுப்பொறி
25.scanner         -        வருடி
26.smart phone  -       திறன்பேசி
27.Simcard          -       செறிவட்டை
28.Charger          -        மின்னூக்கி
29.Digital             -         எண்மின்
30.Cyber            -          மின்வெளி
31.Router           -         திசைவி
32.Selfie             -         தம் படம் - சுயஉரு - சுயப்பு
33 Thumbnail              சிறுபடம்
34.Meme           -         போன்மி
35.Print Screen -          திரைப் பிடிப்பு
36.Inkjet             -           மைவீச்சு
37.Laser            -          சீரொளி
நல்ல முயற்சி நாமும்  மனனம் செய்வோம் .

- தமிழுணர்வு கொண்டோர் இதை  நண்பர்களுக்கும்
பகிரலாம் -

செவ்வாய், 22 ஆகஸ்ட், 2017

சுழியமும் பிணந்தின்னியும் இணைந்தன - சீற்றப்பா - 6

அதிமுக அணிகள் இணைந்தன
-செய்தி
பிணந்தின் னியுடன் பண்பிலாச் சுழியமும்
கூட்டணி சேர்ந்து கூறு போட்டு
நாட்டை விற்க நாளும் பார்த்து
கடிநாய் போலவே காலைச் சுற்றுதே.
சீற்றப்பா - 6