ஞாயிறு, 30 ஜூலை, 2017

பிணந்தின்னும் மரணப்பக்கி - சீற்றப்பா - 4

எருமை அமைச்சன் எகிறும் ஊதியம்
ஊழல் ஊறுது ஊரே நாறுது
தின்று மக்களைத் தீர்த்த பிறகு
பிணமும் தின்னும் பண்பிலாப் பக்கியே.
- சீற்றப்பா - 4
போன்மி

ஞாயிறு, 23 ஜூலை, 2017

தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள் - தமிழறிவோம்

செந்தமிழில் தமிழ் ஆண்டு பெயர்கள் (60) இருக்க நாம் ஏன் வேற்று மொழி கொண்டு வருடத்தினை அறிய வேண்டும்... கீழே 60 ஆண்டுகளின் பெயர் கொடுத்துள்ளேன். அறிவிராக...
தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்
(சாலிவாகன வடமொழி பெயர்கள் : செந்தமிழ் பெயர்கள்


1) பிரபவ - நற்றோன்றல்
2) விபவ            -     உயர்தோன்றல்
3) சுக்கில - வெள்ளொளி
4) பிரமோதூத  - பேருவகை
5) பிரசோற்பத்தி -  மக்கட்செல்வம்
6) ஆங்கிரச  - அயல்முனி
7) ஸ்ரீமுக  - திருமுகம்
8) பவ - தோற்றம்
9) யுவ  - இளமை
10) தாது  - மாழை
11) ஈஸ்வர  - ஈச்சுரம்
12) வெகுதான்ய -  கூலவளம்
13) பிரமோதி  - முன்மை
14) விக்ரம - நேர்நிரல்
15) விஜு  - விளைபயன்
16) சித்ரபானு  - ஓவியக்கதிர்
17) சுபானு - நற்கதிர்
18) தாரண  - தாங்கெழில்
19) பார்த்திப  - நிலவரையன்
20) விய  - விரிமாண்பு
21) சர்வசித்  - முற்றறிவு
22) சர்வதாரி  - முழுநிறைவு
23) விரோதி  - தீர்பகை
24) விக்ருதி  - வளமாற்றம்
25) கர  - செய்நேர்த்தி
26) நந்தன  - நற்குழவி
27) விசய  உயர்வாகை
28) சய  - வாகை
29) மன்மத  - காதன்மை
30) துன்முகி  - வெம்முகம்
31) ஏவிளம்பி  - பொற்றடை
32) விளம்பி  - அட்டி
33) விகாரி  - எழில்மாறல்
34) சார்வரி  - வீறியெழல்
35) பிலவ  - கீழறை
36) சுபகிருது  - நற்செய்கை
37) சோபகிருது  - மங்கலம்
38) குரோதி  - பகைக்கேடு 
39) விசுவாவசு  - உலகநிறைவு
40) பராபவ  - அருட்டோற்றம்
41) பிலவங்க  - நச்சுப்புழை
42) கீலக  பிணைவிரகு
43) செளமிய  - அழகு
44) சாதாரண  பொதுநிலை
45) விரோதிகிருது -  இகல்வீறு
46) பரிதாபி           -  கழிவிரக்கம்
47) பிரமாதீச     நற்றலைமை
48) ஆனந்த    - பெருமகிழ்ச்சி
49) இராட்சச     பெருமறம்
50) நள     தாமரை
51) பிங்கள     பொன்மை
52) காளயுத்தி     கருமைவீச்சு
53) சித்தார்த்தி     முன்னியமுடிதல்
54) ரெளத்ரி     அழலி
55) துன்மதி     கொடுமதி
56) துந்துபி     பேரிகை
57) ருத்ரோத்காரி   ஒடுங்கி
58) ரக்தாட்சி     செம்மை
59) குரோதன     எதிரேற்றம்
60) அட்சய     வளங்கலன் 

மறைமலையடிகள்

வெள்ளி, 21 ஜூலை, 2017

தமிழ் உயிரெழுத்தக்களின் வளர்ச்சி

கணினிக்கதைகள்-10 தொகுதி-1

எனது சிற்றெழுத்துக்களை நூலாக்கி வெளியிட்டது இன்று இனிதே நிகழ்ந்தது. எனது எழுத்துக்களை இலவசமாகவே இங்கு படிக்கலாம்.