ஞாயிறு, 8 செப்டம்பர், 2013

நல்(ள்ளி)லிரவு

நள்ளிரவுத் தூக்கம்
நன்கு தொலைந்தவுடன்
படிக்கத் தொடங்கினேன்
பழைய பனுவலை.

பனுவல் படித்தால்
படுத்தவுடன் வருமாம்
தூக்கம்.

சொன்னதும் ஒரு பனுவல்தான்
இணையமல்ல.

தூக்கம் வந்ததோ இல்லையோ
வந்தது முத்தாய்ப்பற்ற
இந்த ஆக்கம்.

0 Comments: