செவ்வாய், 28 ஜூலை, 2015

காலம் ஆனார் கலாம்.

அக்கினிச் சிறகுகள் எழுதிய‌ அக்கினி அணைந்தது.
ஒரே பக்கமுள்ள ஓவிய நாணயம் உடைந்தது.
மறுபக்கமே இல்லாத மாமனிதர் கலாம் ஆனார் காலம்.
- கண்ணீர் அஞ்சலிகள்.

0 Comments: