திங்கள், 20 ஜூன், 2011

அரிசியின் வேறு பெயர்கள்:


உலகத்தின் பொதுவான அணிகளில் ஒன்றாக அரிசி இருந்தாலும் அதன் தாய்வீடு தமிழகம்தான். அதன் வெவ்வேறு பெயர்கள் வெவ்வேறு மொழிகளில் பின்வருமாறு:

ஒரைஸா (இலத்தீன்)
அரூஜ் (அரபி)
அரோஜ் (ஸ்பானிஷ்)
ஒரிஜா (கிரேக்கம்)
ரயிஸொ (இத்தாலி)
ரிஜ் (பிரெஞ்சு)
ரியிஸ் (ஜெர்மன்)
ரிஸ் (ரஷ்யா)
வ்ரிஹி (சமற்கிருதம்)
வாரி (மடகஸ்கர்)
ப்ரின்ஜ் (பார்சி)
அக்கி (கன்னடம்)
சாவல் (இந்தி)

நன்றி தினகரன்.வசந்தம்

0 Comments: