செவ்வாய், 3 டிசம்பர், 2013

எங்கே மனதில் பயமின்றி... - இரவீந்தரநாத் தாகூர் கவிதை தமிழில்


Please install TSC_Avarangal font for viewing this post
±í§¸ Áɾ¢ø ÀÂÁ¢ýÈ¢ ¾¨Ä¾¡ý ¯Â÷óÐ ¿¢ü¸¢È§¾¡,
«ó¾ ;ó¾¢Ã Å¢ñ½¸ò¾¢ø ±ý ¾¡ö ±ý ¿¡Î ŢƢò¦¾Ø¸.

±í§¸ «È¢× ;ó¾¢Ãò¾¡ø ¯Ä¸¢ý ¯ÕÅõ º¢¨¾Â¡§¾¡,
«ó¾ ;ó¾¢Ã Å¢ñ½¸ò¾¢ø ±ý ¾¡ö ±ý ¿¡Î ŢƢò¦¾Ø¸.

±í§¸ «È¢× ;ó¾¢Ãò¾¡ø ¯ñ¨Á Å¡÷ò¨¾¸û ¦ÅÇ¢ÅÕ§Á¡,
«ó¾ ;ó¾¢Ã Å¢ñ½¸ò¾¢ø ±ý ¾¡ö ±ý ¿¡Î ŢƢò¦¾Ø¸.

±í§¸ ¯¨ÆôÀ¢ý ¸É¢¸Ç¢É¡ø ´ýÈ¡öì ¨¸¸û þ¨½ó¾¢Î§Á¡,
«ó¾ ;ó¾¢Ã Å¢ñ½¸ò¾¢ø ±ý ¾¡ö ±ý ¿¡Î ŢƢò¦¾Ø¸.

±í§¸ ¦¾Ç¢Å¡É Å¡÷ò¨¾¸Ç¡ø §º¡õÀø ¦ºòÐ ´Æ¢¸¢È§¾¡,
«ó¾ ;ó¾¢Ã Å¢ñ½¸ò¾¢ø ±ý ¾¡ö ±ý ¿¡Î ŢƢò¦¾Ø¸.

±í§¸ ¦Àâ ¾ý¨Á¢ɡø ¯ûÇõ §¿÷ ÅÆ¢ ¿¼ì¸¢È§¾¡,
«ó¾ ;ó¾¢Ã Å¢ñ½¸ò¾¢ø ±ý ¾¡ö ±ý ¿¡Î ŢƢò¦¾Ø¸.

0 Comments: