வெள்ளி, 4 ஆகஸ்ட், 2017

குழப்ப மட்டுமே தெரிந்த கூத்தன் - சீற்றப்பா -5


குழப்பம் மட்டுமே கோலோச் சுகின்ற
கொடிய ஆட்சியை கொதிக்க வைத்து
மக்கள் மாள மேலே ஊற்றும்
மூளை யில்லா முதன்மை அமைச்சனே
- சீற்றப்பா -5
அருஞ்சொற்பொருள்:
முதன்மை அமைச்சன் - Prime minister

0 Comments: