சனி, 8 மே, 2010

தமிழ் இனி மெல்ல வாழும்.

இயற்றமிழ்,
இசைத்தமிழ்,
நாடகத் தமிழ்,
அறிவியல் தமிழ்

என தமிழை நான்கு வகைப் படுத்திப் பார்ப்பின்


வெல்லத் தமிழ் இனி மெல்ல வாழும்.
வகைப்படுத்துங்கள்.
தமிழை வாழ வையுங்கள்.

0 Comments: