சனி, 8 மே, 2010

பச்சை

இக்கரைக்கு அக்கரைப் பச்சை. அக்கறை இருந்தால் எங்கும் பச்சை. அக்கறை உண்டு. இப்போதும் எங்கும் பச்சை.

0 Comments: