சனி, 8 மே, 2010

தமிழுக்கும் அமுது என்று பேர்

தமிழ் தமிழ்
எனக்கூறின்
வரும் அமிழ்து.
எனவே தான் பாரதிதாசன் குறிப்பிட்டார் தமிழுக்கும் அமுது என்று பேர்.


தமிழ் தமிழ் என்று சொல்லுங்கள் அமிழ்து என்று ஒலிக்கும் தமிழ்.

0 Comments: