வெள்ளி, 17 ஏப்ரல், 2015

முன்பு பதிவிறக்கம், இப்போது பதிவேற்றம்

முன்பெல்லாம் இணையம் என்றதும் எதையாவது பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது.
இப்பொழுது என் வன் வட்டிலுள்ள தரவுகளை முகில் கணினியில் பதிந்து வைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மேலோங்கியிருக்கிறது. அதனால் பலவற்றைத் தொடர்ந்து பதிவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன்.
அது பதிவிறக்க காலம். இது பதிவேற்ற காலம்.

0 Comments: